Městská knihovna Dobříš je jedno z hlavních témat Dobříše, široké veřejnosti i politiků. Její budoucnost je nejistá, hovoří se o tom, že z jejích současných prostor bude hotel a ona se bude stěhovat. Ale kam? Slovo mají dnes představitelé knihovny, kteří se pokusili poněkud nepřehlednou situaci kolem knihovny osvětlit.

Městská knihovna Dobříš I foto: Patrik Demo

1864: Vznik knihovny

Dobříšská knihovna má za sebou 153 let bohaté historie – nejen čtenářské, ale i stěhovací. Začínala svou dráhu jako knihovna Občanské besedy a veřejnosti se otevřela v roce 1905: tehdy získala místo ve sborovné dívčí škole, čekalo ji však pár dalších stěhování. Svou předposlední adresu – Kopáčkův dům – musela před 21 lety opustit z důvodů restituce objektu.

1996: Ve sportovní hale

Přemístění do prostor v prvním patře sportovní haly bylo od začátku považováno za provizorní řešení – město však v té době nenašlo pro knihovnu vhodnější objekt. V roce 2009 byl v architektonické soutěži vybrán návrh na přestavbu budovy kina na novou knihovnu, na tento projekt se však nepodařilo získat finanční prostředky.

2010: Změna kurzu – kamarádka knihovna!

Před sedmi lety převzala vedení knihovny Mgr. Kateřina Pechová a začala knihovnu postupně modernizovat. Podařilo se získat další prostor, kde jsme vybudovali nové oddělení pro děti, z původního dětského oddělení vznikl malý přednáškový sálek. To nám umožnilo významně rozšířit nabídku služeb a programů pro školy i veřejnost a brzy se nám tak podařilo „srovnat krok“ s nejaktivnějšími knihovnami v republice. Díky tomu knihovna získala v roce 2013 první cenu v prestižní soutěži dětských knihoven „Kamarádka knihovna“ v kategorii měst naší velikosti.

2015: Konec rekonstrukce

Městu Dobříši se ve spolupráci s námi podařilo získat dotaci na přístavbu nového bezbariérového vstupu. Současně s touto stavbou jsme započali rekonstrukci oddělení pro dospělé (a to při provozu, pouze s mírným omezením výpůjčních služeb během stavebních prací). Toto oddělení jsme slavnostně otevřeli čtenářům současně s novým vchodem v únoru 2015. Posléze jsme zrekonstruovali přednáškový sálek a otevřeli speciální oddělení pro teenagery.

2015: Z knihovny hotel?

Vedení města se rozhodlo postupně zrekonstruovat sportovní halu a prostory knihovny v budoucnu využít jako ubytovací zařízení. Pravděpodobně někdy v této době začalo jednat s Ing. Radkem Žádníkem o možnosti stavby knihovny na pozemku jeho společnosti – v sepětí s budoucím objektem Domova Alzheimer, který zde pan Žádník hodlá vybudovat. O těchto jednáních jsme sice nebyli informováni, na přímý dotaz ředitelky knihovny však starosta města Mgr. Stanislav Vacek odpověděl, že město uvažuje o stavbě nové knihovny.

Únor 2017: 750 metrů čtverečních pro knihovnu vedle Domova Alzheimer?

Ředitelku knihovny oslovil osobně Ing. Žádník s dotazem, zda by knihovna měla zájem o přesídlení do nové budovy na pozemku Domova Alzheimer. Toto zařízení pro pacienty s Alzheimerovou chorobou zde chce vybudovat společnost, jejímž je výkonným ředitelem a část pozemku by tato společnost dala k dispozici městu Dobříš. Město by zde mohlo postavit třípodlažní knihovnu o celkové metráži zhruba 750 m2. Tato nabídka se nám velice zalíbila, hned na první schůzce 3. února jsme však řekli, že potřebujeme mít k náhledu plány s technickými kótami, abychom zjistili, zda se do tohoto objektu provoz knihovny vejde. Tyto plány jsme dostali k dispozici 3. dubna.

3. – 7. duben 2017: 606 metrů čtverečních nestačí

Okamžitě jsme začali intenzivně pracovat na prověření toho, zda navrhovaný objekt bude knihovně kapacitně stačit. Bohužel se ukázalo, že metráž budovy je výrazně menší: nikoli třikrát 250, nýbrž třikrát cca 202 m2. Jedná se o celkovou zastavěnou plochu, nikoli o skutečně využitelný prostor pro půjčovny a další provozní místnosti.
Pokusili jsme se vytvořit detailní návrh, jak by bylo možné jednotlivé půjčovny a další místnosti v této budově rozmístit a navrhli jsme ve spolupráci s autorem studie řešení, které by umožnilo přijmout nabídku pana Žádníka.

11. duben: zastupitelé v knihovně

Na úterý 11. 4. jsme pozvali Zastupitelstvo města Dobříše do knihovny, této schůzky se zúčastnilo 16 zastupitelů, Ing. Žádník, Ing. arch. Šimek, tajemník MÚ Dobříš Bc. Radek Řechka a pracovníci knihovny. Seznámili jsme naše hosty s provozem knihovny, s naší programovou skladbou, počtem klientů a návštěvností: 21 % obyvatel města registrujeme jako čtenáře knihovny, mnozí další využívají našich služeb anonymně. Denní návštěvnost knihovny, která je otevřena 6 dní v týdnu, je mezi několika desítkami až několika sty klienty: například každou středu k nám přichází kolem 300 návštěvníků.

11. duben: dvě výjimky z územního plánu pro knihovnu?

Abychom nebyli nuceni omezit velikost knižního fondu, komfort prostředí ani naše služby, potřebovali bychom navýšit šířku navrhované budovy o cca 4 běžné metry (o 3bm na severní, o 5 bm na jižní straně) a doplnit knihovnu o čtvrté nadzemní podlaží. Ani v těchto podmínkách by sice provoz knihovny nebyl ideální (rozložení do 4 podlaží je mnohem náročnější na personální zajištění a omezená metráž půjčoven by nám neumožnila dále rozšiřovat služby dle našich představ), ale byli jsme připraveni takto pozměněný projekt přijmout. Tato změna by ovšem vyžadovala 2 výjimky z územního plánu města: překročili bychom 1) maximální povolenou zastavěnost pozemku a povolený počet nadzemních podlaží v této lokalitě.

11. duben: Spolkový dům nebo knihovna?

Zastupitelé vyjádřili své pochopení pro potřeby knihovny. Několik z nich ihned reagovalo nečekaným dotazem, zda by pro knihovnu nebylo lepší využít objektu, který má vzniknout na místě bývalého kina. Na toto místo byl sice navržen projekt Spolkového domu, s jeho realizací však mnoho zastupitelů nesouhlasí – proto jsme byli požádáni o prověření této možnosti.

11. duben: budou výjimky možné?

Pan Žádník prohlásil, že by byl nerad, kdyby u Domova Alzheimer vznikla knihovna špatně funkční. Pokud by se však podařilo získat výjimky z územního plánu a město se rozhodne pro variantu knihovny u plánovaného domova, bylo by nutné objekt knihovny i domova (stavebně spojené v jeden celek) stavět současně. Proto požádala představitele města o závazné vyjádření do 30. dubna 2017. Starosta města slíbil projednání možnosti výše zmíněných výjimek z územního plánu s vedoucí Odboru výstavby a životního prostředí Ing. Harmanovou a seznámení Ing. Žádníka s výsledkem tohoto jednání.

11. duben: knihovna v kině? Kino v knihovně?

Seznámili jsme zastupitele Ing. Salcmana s naším zjištěním, že vycházíme-li z půdorysu navrhovaného Spolkového domu a uvažujeme-li o možnosti radikální změny projektu, byla by knihovna na tomto místě ideálním řešením. Dokázali bychom zde nejen provozovat knihovnu s lepším rozsahem služeb než ve stávajících prostorách i než v budově vedle Domova Alzheimer, ale nabídli bychom několik dalších výhod pro občany města. Byli bychom schopni provozovat kino a nabídnout dobříšským spolkům k využívání sály a klubovny knihovny. Kromě toho by zde však ještě pořád zbylo dost místa pro samotné spolkové místnosti a eventuelně malou kavárnu. Nezanedbatelné je též finanční hledisko: místo dvou objektů v ceně desítek milionů korun by město financovalo pouze jednu stavbu.

20. duben: Knihovna v kině! A také spolky a kino. Všichni zastupitelé pro!

Na zasedání Zastupitelstva města Dobříše vznesl Ing. Salcman návrh na změnu projektu Spolkového domu tak, aby zde vznikla nová knihovna s prostorami pro spolkovou činnost. Seznámil zastupitele s výsledky svého jednání se zástupci naší knihovny, ZUŠ Dobříš, dobříšskými divadelními i jinými spolky: divadelníci jsou spokojeni se zázemím, jaké jim poskytuje KD Dobříš, organizátoři plesu potřebují taneční sál s dvojnásobnou kapacitou, než nabízí projekt Spolkového domu, ZUŠ z důvodu nedostatku učeben musí odmítat zájemce…

Během bouřlivého jednání zde pochopitelně padla též otázka, zda by byl projekt knihovny vedle Domova Alzheimer vůbec realizovatelný – pan starosta však nebyl schopen tento dotaz zodpovědět, neboť schůzku s Ing. Harmanovou měl sjednánu až na 28.4.

Ve 23.57 přítomných 12 zastupitelů přijalo jednohlasně toto rozhodnutí: Zastupitelstvo města Dobříše  pověřuje Radu města Dobříše ukončit práce na projektu spolkového domu a zahájit přípravu zadání projektu domu  knihovny se spolkovou činností.

21. duben: Pan Žádník se necítí být podveden

Den po konání zasedání zastupitelstva města Dobříše ředitelka knihovny informovala Ing. Žádníka o rozhodnutí zastupitelů, poděkovala mu za jeho velkorysou nabídku a vyjádřila naději, že tato změna nepoškodí jeho přátelský vztah ke knihovně. Ing. Žádník ji ubezpečil, že se necítí nijak poškozen, podveden ani dotčen tím, že knihovna v zájmu svých klientů dala přednost jinému projektu a obavy z poškození vzájemných vztahů označil za zcela zbytečné. Jsme rádi – nabídky pana Žádníka i jeho přístupu po celý čas vzájemných jednání si velice vážíme!

11. květen: pozvánka ke kulatému stolu?

Město Dobříš rozeslalo pozvánku v následujícím znění: Vážená paní, vážený pane, město Dobříš chystá další kulatý stůl na téma „Řešení budoucí výstavby městské knihovny a komunitního centra v Dobříši“. Termín je stanoven na pondělí 5. června 2017 od 18.00 hodin ve společenském sále KD Dobříš. Městská knihovna Dobříš zde představí svoji koncepci využití a vedení nové budovy (původní záměr: studie „spolkového domu“, ke které byl kulatý stůl již svolán dne 16. 3. 2017). Zástupci spolků zde budou mít prostor diskutovat a vyjádřit se k využití zbývající části nové budovy pro spolkovou činnost. Vaše názory nás zajímají, přijďte… 
Z této pozvánky jsme se dozvěděli, že 5. 6. se očekává naše prezentace v KD, začali jsme ji tedy připravovat.

18. květen: projekt spolkového domu: dokončit stávající fázi

Během pokračování zasedání zastupitelstva města z 20. 4. informoval pan starosta, že byl ubezpečen autory projektu spolkového domu, že nejvýhodnější pro město je stávající fázi projektu (projekt pro zahájení stavebního řízení) dokončit. Pověřil tedy architektonickou společnost 4DS dokončením této fáze projektu.

18. květen: připravuje se kulatý stůl

Zástupci knihovny rádi přijali pozvání na jednání komise Zdravého města a místní Agendy 21. Mohli jsme se tak podílet na přípravě kulatého stolu. Bylo zde dohodnuto toto: časová dotace bude 18.00 – 20.30 hodin s rezervou do 21.00. Po krátkém úvodu pana starosty dostane 5 minut autor projektu spolkového domu Ing. arch. Zemen, aby informoval veřejnost o předchozím vývoji situace. Poté bude následovat dvacetiminutová prezentace knihovny a dále společná debata, kde občané budou moci deklarovat potřeby svých spolků. Cílem kulatého stolu je zjistit, co vše občané od budoucího komunitního centra očekávají.

5. červen: kulatý stůl – překvapivý začátek

Kulatý stůl začal s 15 minutovým zpožděním a vystoupení pana architekta trvalo nikoli 5, nýbrž 15 minut (přestože prezentaci původního projektu spolkového domu byl věnován celý předchozí kulatý stůl). Poté jsme byli překvapeni sdělením pana místostarosty Hadžegy, že projekt spolkového domu rozhodně „není mrtvý“ – další cenné desítky minut jsme tedy ztratili dohadováním a dokládáním, co vlastně zastupitelstvo města 20.dubna odhlasovalo. Pan místostarosta Hadžega pak přítomným vysvětlil, že to, že se hledá zadání pro projekt „domu městské knihovny se spolkovou činností“ ještě neznamená, že se tento projekt bude realizovat a že by možná bylo nejvhodnější k této otázce uspořádat referendum. Do debaty se jemně vložil přítomný sociolog Ivan Vodochodský a připomněl, že k tomuto kulatému stolu byla přizvána široká veřejnost a jeho výstup bude mít jistě větší vypovídací hodnotu, než odpověď ano – ne od lidí, kteří se tímto tématem nijak nezabývají.

5. červen: kulatý stůl – nevyužitá šance

Nakonec se rozproudila debata, která se postupně začala posouvat ke skutečnému tématu večera, tak jak bylo původně stanoveno. Padaly zde zcela konkrétní návrhy a nápady – bohužel ale čas vypršel dříve, než na mnohé z nich mohlo dojít. Nutno připomenout, že 40 minut z vymezeného času jsme promarnili…
Po ukončení kulatého stolu nás oslovil pan architekt Zemen ze společnosti 4DS s prosbou o zaslání podkladů, které jsme zde prezentovali.

Prostorové potřeby knihovny

Abychom mohli vysvětlit, proč považujeme za výhodnější projekt knihovny v kině oproti projektu knihovny vedle Domova Alzheimer, musíme porovnávat porovnatelné. Je jasné, že metráž chodeb a počet toalet se odvíjí od celkové koncepce budovy (máme-li knihovnu ve 4 patrech, potřebujeme jich prostě 4x více…). Proto v následujícím přehledu uvádím nároky knihovny na čistou podlahovou plochu půjčoven, dalších provozních místností a zázemí pro zaměstnance bez vyčíslených nároků na chodby a toalety.

Máme-li dnes k dispozici cca 492 m2 těchto prostor, v Domově Alzheimer bychom jich měli v případě čtyřpodlažní budovy 528; v třípodlažní budově (bez udělení výjimky z územního plánu) však jen 465. Oproti tomu v „kině“ považujeme za možné získat zhruba 650 m2. Kromě toho zde byla maximální možná plocha, využitelná pro půjčovnu 170 m2 – to by nás nutilo k redukci fondu oddělení pro dospělé; také skladové prostory by zde byly nedostačující.

A jak to vypadá konkrétně?

(Legenda: H= knihovna ve sport.hale; DA = knihovna v Domově Alzheimer; K= knihovna v „kině“)

 • Oddělení pro dospělé: H 187 m2 … DA 170 m2 …K 200 m2
 • Oddělení pro děti: H 158 m2 … DA 136 m2 … K 150 m2
 • Klubovna pro teenagery: H 10,5 m2 … DA 10,2 m2 … K 15 m2
 • Malý přednáškový sál: H 40 m2 … DA 45,17 m2 … K 45 m2
 • Velký přednáškový sál: H 0m2 (využíváme volný prostor v odd.pro děti) … DA 72,5m2 … K 81m2
 • Kancelář: H 34,8 m2 … DA 35,7m2 … K 40m2
 • Ředitelna: H 13 m2 … DA 8,5 m2 … K 12 m2
 • Sklady: H 23.885 m2 … DA 14,1 m2 … K 30 m2
 • Archiv: H 14.41 m2 … DA 23,14 m2 … K 12 m2
 • Kuchyňka: H 10 m2 … DA 8,84 m2 … K 2x9 = 18 m2
 • Technická pracovna: H 0 m2 … DA 13,26 m2 … K 15 m2
 • Další učebny + klubovny: H 0 m2 … DA 0 m2 … K 35 m2

Přičteme-li k výše uvedenému předpokládanou metráž chodeb a WC, dá se odhadovat, že knihovna by v nové budově na místě bývalého kina zabírala téměř dvě třetiny plochy. I tak by ovšem pro spolky zbylo více než 200 m2 oproti 60 m2 v projektu spolkového domu (nepočítám-li multifunkční sál spolkového domu, který však zástupci spolků považují pro své účely za nepotřebný.)

Kulatý stůl: reflexe

Tématu bylo věnováno několik článků:

 • Reflektor: Rošáda s knihovnou: Sportovní hala? Domov Alzheimer? Budova bývalého kina? – Reflektor 5. 6.
 • D. Havlíčková: Bude o využití bývalého kina vypsáno místní referendum? – Dobříšsko aktuálně 6. 6.
 • M. Jankovská: Názory na využití bývalého kina se různí – Příbramský deník 9. 6.
 • M. Jankovská: Rozhoduje se o budoucnosti bývalého kina – Příbramský deník 10. 6.
 • M. Jankovská: Knihovna, nebo spolky? Město stále neví – Příbramský deník 14. 6.
 • T. Hadžega: Demokracie po dobříšsku – Periskop 16. 6.

Kulatý stůl: reflexe – opravujeme nepřesné informace

Článek Reflektoru přesně cituje naše odpovědi. Autoři ostatních textů s námi svůj pohled na věc nekonzultovali; některé zde zveřejněné informace považujeme za nepřesné či zavádějící.

Na článek pana Hadžegy reagujeme článkem „Konec demokracie na Dobříši?“, který vyjde v Periskopu 23. 6. Názory pana Hadžegy zaujaly (mimo jiné) i jednoho ze čtenářů knihovny, psychoterapeuta Jíru Drvoštěpa Štěpa natolik, že se k tématu vyjádřil také.

Co dál? Pracujeme na tom společně

Jelikož ve vymezeném čase dvou a půl hodiny se pochopitelně nestihlo prodiskutovat vše potřebné, sezvali jsme do knihovny zástupce 59 dobříšských spolků na další pracovní schůzku. Schůzka proběhla v úterý 20. 6. za účasti Ing. Ivo Salcmana, který byl jako zástupce města pověřen prací na tomto tématu. Dostavili se reprezentanti 20 spolků, několik se jich omluvilo, několik dalších oznámilo, že o využívání domu knihovny se spolkovou činností nemají zájem. Mluvčí několika spolků již předem své požadavky konkretizovali.

Představili jsme hostům naši vizi komunitního centra a následovala zhruba dvouapůlhodinová debata. Všichni zúčastnění dostali dotazník, do kterého lze podrobně popsat nároky na prostor i vybavení nového domu, ostatním spolkům zašleme dotazník emailem. Požadavky spolků shrneme do přehledné zprávy a předáme zastupitelům a architektovi, který zpracuje úvodní studii.

Další jednání o projektu proběhne na zasedání Zastupitelstva města Dobříše 7. 9. 2017.

Facebook Comments