Městská policie Dobříš rozšiřuje své stavy, nově se o pořádek ve městě nebude starat 13 ale 14 strážníků. Město Dobříš tak vyhlašuje na pozici strážníka výběrové řízení. Máte zájem? Podrobnosti o nabízené pozici vám přinášíme od Aleny Kovaříkové, zástupce velitele Městské policie.

MP Dobříš posiluje řady I foto: archiv MP Dobříš

Požadavky

Minimální požadované vzdělání: 

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou

Požadované vlastnosti a dovednosti:

 • Základní znalost práce na PC
 • Důslednost a flexibilita
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
 • Komunikativní osobnost
 • Organizační schopnosti
 • Výborná fyzická kondice
 • Zodpovědnost, ochota se vzdělávat, odolnost vůči stresům
 • Společenská úroveň jednání a vystupování (verbální i písemný projev)
 • Schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů

Výhodou:

 • Znalost zákona o obcích a zákona o obecní policii
 • Praxe u bezpečnostních složek, případně ve státní správě nebo samosprávě
 • Platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • Zbrojní průkaz skupiny D
 • Aktivní znalost cizího jazyka
 • K výkonu funkce strážníka je podmínkou získání osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů.

MP Dobříš nabízí:

 • prestižní zaměstnání v dobrém pracovním kolektivu
 • vyškolení a vycvičení z právní problematiky, fyzické přípravy a získání zbrojního průkazu, které jsou nutné k zvládnutí činnosti strážníka (12ti týdenní kurz mimo bydliště)
 • po uplynutí zkušební doby pracovní poměr na dobu neurčitou
 • nerovnoměrná pracovní doba (nepřetržitý provoz)
 • dovolená na zotavenou v délce 5 týdnů
 • příspěvek na stravování

Podmínky a termín nástupu

Předpokládaný nástup: od  1. 1. 2018 – pracovní poměr na dobu určitou, po zapracování pracovní poměr na dobu neurčitou

Předpoklady pro vznik pracovního poměru strážníka (dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů):

 • Občan ČR starší 21 let
 • Bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zdravotní způsobilost / posuzuje lékař pracovně lékařských služeb/ lékařský posudek o zdravotní způsobilosti podle vyhlášky MV č. 444/2008 Sb., příloha č. 2, ne starší než 3 měsíce
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Tělesná a duševní způsobilost k výkonu povinností a oprávnění, zájemce je  povinen podrobit se psychologickému vyšetření

Přihláška do výběrového řízení:

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • datum a místo narození zájemce
 • státní příslušnost zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce
 • číslo občanského průkazu
 • datum a podpis zájemce
 • pro rychlejší komunikaci telefon a e mailovou adresu

Pokud bude některá výše uložená náležitost chybět, bude žádost vyřazená z výběrového řízení.

Doklady, které zájemce připojí k přihlášce:

 • Profesní strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, vlastnoručně podepsaný
 • Originál výpisu z evidence rejstříku trestůne starší než 3 měsíce
 • Čestné prohlášení o bezúhonnostive smyslu § 4a zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii ne starší než 3 měsíce
 • Čestné prohlášení o spolehlivostive smyslu § 4b zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii ne starší než 3 měsíce
 • Ověřená fotokopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Příloha č. 1 k vyhlášce č. 444/2008 Sb. – doklad o zdravotní způsobilosti od Vašeho praktického lékaře
 • Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údajipro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Kopie řidičského průkazu: Výpis bodového hodnocení z registru řidičů (nesmí být starší 1 měsíce)
 • Dále může žádost obsahovat (není podmínkou zařazení do výběrového řízení) kopii:
 1. zbrojního průkazu,
 2. osvědčení na odchyt zvířat,
 3. dalších dokladů využitelných při práci u městské policie

Lhůta pro podání přihlášky: do 13. 12. 2017 do 17 hodin.

Přihlášku je nutno doručit písemně (poštou či osobně) na adresu: Městský úřad Dobříš – Podatelna, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš

Přihláška musí být v zalepené obálce s označením „MP – NEOTVÍRAT“!

Průběh výběrového řízení:

 Vybraní uchazeči budou pozváni dne 18. 12. 2017 v 8.00 hodin na služebnu Městské policie k ústnímu pohovoru.

Vítězný uchazeč se podle zákona o obecní policii podrobí lékařskému vyšetření k posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka a odbornému psychologickému vyšetření u odborného policejního psychologa v psychologické laboratoři. Pokud by vítězný uchazeč (vybraný uchazeč první v pořadí) neprošel výše vyjmenovanými zdravotními testy, bude pozván vybraný uchazeč v pořadí č. 2.

Platové podmínky:

Řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů + možnost osobního příplatku.

Platová třída 7 (strážník čekatel platová třída 5).

Ostatní: informace:

Přihlášky nelze zasílat prostřednictvím e- mailové pošty. O vyhodnocení tohoto výběrového řízení budete informováni.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Bližší informace na telefonním čísle 318533391, 602 370 677, strž. Milan Krejčí velitel MP, strž. Alena Kovaříková zástupce velitele MP nebo na oficiálních stránkách města Dobříš.

Facebook Comments