V předchozím měsíci proběhlo u rybníka Papeže rozsáhlé a nepřehlédnutelné kácení rizikových stromů. Toto kácení bylo nutné z bezpečnostních důvodů, protože v několika případech nebezpečně padající větvě z odumírajících vzrostlých stromů jen náhodou nezranily procházející obyvatele.

V loňském roce proběhlo místní šetření za přítomnosti zástupců Hnutí Duha, Agentury pro ochranu přírody a krajiny a vedoucího oddělení životního prostředí. Při místním šetření se o každý strom a každou větev vedla bezmála bitva, aby ty nerizikové kmeny nebo alespoň jejich části mohly na místě zůstat. I odumírající a odumřelé staré stromy mají svůj význam, který je nejen estetický, ale důležitý také z hlediska životního prostředí pro ptáky a drobné živočichy. V dutinách kmenů například hnízdí ptáci.

Bylo však nutné vzít v úvahu, že v aktuální legislativě platí, že pokud se stane škoda nebo úraz pádem stromu nebo jeho části, odpovědnost leží na majiteli pozemku, který měl nehodě předejít. Pokud odstranění rizikového stromu neschválí odpovědný úředník Odboru životního prostředí, jde v případě úrazu odpovědnost za ním. Vzniklé finanční náklady kácení bude hradit majitel pozemku.

„Ohledně realizace záměru v okolí rybníka Papeže byl řešen, ve spolupráci s vlastníkem a uživatelem rybníka, orgánem ochrany přírody a za účasti občanů, v tomto případě občanského spolku Hnutí Duha, způsob a postup ošetření stávajícího poškozeného břehového porostu tvořeného převážně dřevinami druhu vrba bílá (Salix alba) a topol kanadský (Populus x canadensis)“, sdělil nám Ing. Josef Beníšek, vedoucí oddělení životního prostředí.

Proběhlo kácení, co bude dále?

Odstraněny byly ty nejrizikovější odumřelé a poškozené stromy na pravém břehu Papeže až k druhému poloostrůvku. Jejich počet se pohyboval ve stovkách. V současné chvíli vypadá břeh rybníka velmi hole, na místě zůstaly větvě, pařezy a kusy kmenů.

Ing. Beníšek nás dále informuje o dohodě, že záměr bude uskutečněn postupně ve dvou etapách. První část byla realizována v předjaří letošního roku, do začátku vegetačního období. Druhá bude pokračovat v dalším období vegetačního klidu. „Součástí je také podpora stávajících kvalitních druhů dřevin…,“ upřesňuje Beníšek. „… a následná výsadba jako kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin, nového břehového porostu ekologicky odpovídajícími autochtonními dřevinami druhu javor mléč (Acer platanoides), dub letní (Quercus robur) a jilm vaz (Ulmus laevis).“

Ředitel společnosti Colloredo-Mannsfeld, Ing. Michal Pernica, nám představil plány pro obnovu zeleně na místě vykácených stromů: „Výsadba náhradních dřevin proběhne až na podzim, kdy je vhodnější doba pro výsadbu odrostků (sazenice nad 150 centimetrů výšky). Budeme vysazovat zejména duby a jilmy. Celkové náklady zatím neznám, za likvidaci dřevin je domluvená cena 400 Kč/m3. Něco nám bude kompenzovat prodej dřeva a klestu.“ Také nám prozradil, že novou výsadbu společnost zaplatí ze svého. O žádnou dotaci nežádali, neboť vše muselo proběhnou do konce března, a nestihla by se tak vyřídit jejich administrace žádosti.

Facebook Comments