Služební pes je součástí týmu Městské policie Dobříš už od roku 2012, od té doby se účastnil vzdělávacích akcí pro veřejnost. Nově chodí se svým psovodem, strážníkem Václavem Svobodou i na pochůzky po městě. Nejen o využití služebního psa jsme si povídali se zastupitelkou města pověřenou řízením Městské policie Dobříš, Markétou Čermákovou (ANO) a strážníkem Václavem Svobodou.

Podle zpráv, které kolují, se zdá, že má Městská policie Dobříš novou posilu v podobě psovoda a služebního psa. Ale služební pes je součástí MP Dobříš již delší dobu, nebo alespoň pro vzdělávací ukázky pro školy apod. Jak to tedy je?

Ano, služební pes je součástí Městské policie Dobříš již od října 2012. Tehdy byl prvně použit tehdejší služební pes německý ovčák Argo na akci pro veřejnost „Pojďme tvořit na hřiště 2012“, kde jsme dělali první ukázku z výcviku služebního psa MP Dobříš. Od této doby se začaly množit žádosti školských zařízení všech typů o tento druh prezentace MP Dobříš. V současné době máme na základě žádostí naplánováno do konce roku 13 prezentačních akcí. Jedná se o přednášky pro cílové skupiny spojenou s ukázkou z výcviku služebního psa MP Dobříš nebo prezentační akce pro veřejnost.

Z jakého důvodu se MP Dobříš rozhodla pro tuto posilu? Bude mít i nějaké další?

MP Dobříš posoudila dosavadní využívání služebního psa v rovině prevence kriminality, vyhodnotila bezpečnostní situaci v Dobříši a vzala v potaz pozitivní ohlasy veřejnosti. Následně vedení MP Dobříš dospělo k názoru zařadit do výkonu služby služebního psa. V současné době je s městem Dobříš uzavřena smlouva o využívání služebního psa. Ten bude ve službě na základě rozhodnutí velitele MP Dobříš nebo radní pro bezpečnost, pověřené řízením MP. Další psy do výkonu služby MP Dobříš již neplánuje, neboť využívání psa v přímém výkonu MP je náročné na splnění dalších podmínek.

Může mít jakákoli městská policie v republice služebního psa, nebo se jsou nějaké podmínky, které musí splňovat?

Služebního psa může mít kterákoliv městská policie v České republice, důležité je ale splnit parametry z kynologického hlediska a zákonné podmínky k nasazení služebního psa.

Tím nejzákladnějším předpokladem je, aby byl u MP strážník, který je kynolog – nestačí tedy jen mít rád psy.

Dále je důležité mít vhodného psa jak po stránce plemene (pracovní plemeno využívané u ozbrojených sborů), tak i po stránce povahových vlastností. Nutno mít vhodné místo pro ustájení během výkonu služby a připravit psa k přezkoušení podle Závazného pokynu policejního prezidenta Policie ČR č.43/2003 – zkušební řád.

Následně je nutné požádat odbor služební kynologie – hipologie Policejního prezídia Policie ČR o stanovení termínu a místa tohoto přezkoušení. Přezkoušení probíhá před 3- člennou komisí složenou z řad psovodů Policie ČR. Pak už zbývá jen úspěšně absolvovat teoretické přezkoušení psovoda, praktické přezkoušení psovoda a psa z disciplín poslušnost a obrana a obdržet osvědčení k použití u obecní policie.

Je pes součástí „standardních“ pochůzek, nebo se využije jen na speciální případy?

Služební pes bude ve službě na základě rozhodnutí velitele MP Dobříš, popř. radní pověřené řízením městské policie. Nasazení psa do výkonu služby bude zejména v rovině prevence kriminality – přednášky pro cílové skupiny, při prezentacích městské policie – např.: „Zábavné odpoledne se složkami IZS 2017“, ale i z důvodu bezpečnostních opatření, v případě součinnostní akce s Policií ČR a též pro standardní výkon služby MP Dobříš. Při standardním výkonu služby MP bude však brán zřetel na druh směny (např. noční směna před víkendem) a personální obsazení dané směny.

Pro MP Dobříš je to bezesporu pozitivní zpráva, že se rozšiřují její možnosti. K čemu všemu je dobré, že MP Dobříš disponuje služebním psem?

Využívání služebního psa u MP Dobříš přináší pozitiva jak v oblasti prevence, tak i represe. Působení na poli prevence bylo již zmíněno, lze k tomu přiřadit i samotnou přítomnost psovoda se služebním psem při pochůzkách na veřejnosti. Represivní působení služebního psa vychází ze samotného zákona o obecní policii. Služební pes se dle § 19 zákona o obecní policii použije vedle nebo na místo donucovacích prostředků. Využití donucovacích prostředků je stanoveno v § 18 odst. 2, zák. o obecní policii:“ Donucovací prostředky je strážník oprávněn použít v zájmu ochrany bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní, majetku nebo k zabránění výtržnosti, rvačce nebo jinému jednání, jímž je vážně narušován veřejný pořádek”.

To znamená, že služební pes ve zmíněných případech protiprávního jednání chrání život, zdraví a majetek nejen zakročujících strážníků, ale i občanů-    daňových poplatníků. Šetří finanční prostředky, což nejlépe vystihuje heslo ředitele MP Tábor: “Správně vycvičený služební pes nahradí při zákroku práci několika strážců zákona! “. A na kolik nás přijde celoroční využití psa? Město Dobříš má s jeho majitelem, strážníkem Bc. Svobodou, od dubna letošního roku uzavřenu smlouvu, na základě které město zaplatí částku maximálně 5000 Kč za rok, konkrétně 417 Kč za každý měsíc, ve kterém bude pes pro městskou policii využit.

Zvyšuje se i počet obchůzek po městě? Jsou nějaká nová místa, která budou strážníci pravidelně navštěvovat?

Počet obchůzek a místa, která budou strážníci kontrolovat, se plánují vždy s ohledem na zajištění konkrétních úkolů spadajících do kompetence MP Dobříš. Množství a místa pochůzek pochopitelně z taktických důvodů nemohou být zveřejněna. Nicméně, jak občané v nedávné době zaznamenali, pochůzky se služebním psem proběhly v ul. J. Wolkera + v okolí budovy bývalého kina, Dukelského náměstí, v ulici Boženy Němcové, na parkovišti na Větrníku a na hřišti Antivandal.

Vyžaduje tento pes nějakou zvláštní péči například od běžného domácího psa? Třeba stravu, aby zůstal v kondici, přístup “cizích lidí”, kteří by si ho na ulici třeba chtěli pohladit… Mimochodem, má nějaké jméno?

Služební pes MP Dobříš se jmenuje Paganini Stanios (slyší na zkrácené jméno Paganini), je mu 2,5 roku a jedná se o plemeno velký knírač. Rozdíl v péči oproti pejskovi v domácnosti je velmi markantní. Služební pes prochází každodenní přípravou – výcvikem jak v denní, tak i noční době po celou dobu jeho aktivní službu. To samo o sobě vyžaduje speciální krmivo pro velmi zatížené psy, protože při přípravě dochází k fyzické i psychické zátěži psího organismu.

Služební pes dle zákona o obecní policii donucovacím prostředkem k zamezení nebo překonání protiprávního jednání.  Z toho jasně plyne, že nejde o „psa hladícího“. Přesto je členem rodiny, kterou bezmezně miluje.

Jak se služební pes vybírá? Jak se cvičí?

Budoucí služební pes se vybírá obecně dvěma způsoby. Buď chce psovod štěně a vyhledá si kvalitní, pracovně vedené rodiče, z jejichž spojení si pak vezme štěně. Nebo si psovod vyhlídne pracovně vedeného psa ve stáří 12 – 18 měsíců.

Při pořízení štěněte si jej vychovává a připravuje pro policejní službu psovod od začátku podle svých představ a s ohledem na budoucí specializaci. Dospělý jedinec musí projít povahovým a zdravotným testem, teprve pak je možné jej zařadit do přípravy pro policejní službu. Příprava služebního psa probíhá postupně a v reálných modelových situacích, aby nedošlo k jeho selhání při praktickém nasazení. Tento výcvik s sebou nese neustálou potřebu nových objektů, změny prostředí, figurantů, obrovský časový potenciál, dostatek finančních prostředků a nepochybně velkou toleranci v partnerském vztahu majitele psa.

Služebního psa Paganiniho má psovod od štěněte. Celý systém jeho výchovy až po reálné nasazení je veden tímto směrem, včetně úspěšného přezkoušení před komisí Policie ČR.

Plemeno Velký knírač je vybráno záměrně. Jedná se o plemeno temperamentní, vysokého, silnějšího vzrůstu, které je odolné povětrnostním vlivům. Jeho tvrdohlavá povaha však vyžaduje zkušeného psovoda, který dokáže využít všechny své kynologické znalosti, včetně chytrosti a důvtipu, aby jej co nejlépe připravil k nasazení v praxi.

Přezkoušení psa pro potřeby MP se skládá ze dvou disciplín, vždy 11 cviků v poslušnosti a 11 cviků v obraně, dle zkušebního řádu – Závazný pokyn policejního prezidenta č. 43/2003.

V oblasti poslušnosti proběhla zkouška velice dobře, výkon byl ohodnocen ve výši 90 bodů ze 100 možných.

V obraně zkušební komisaři připravili reálné situace. Jen pro představu, průzkum objektu za účelem nalezení a označení ukrytého pachatele byl velice těžký. Jednalo se o skladový objekt velikosti dobříšské kotelny, kde byly rozdílně velké místnosti s různorodými úkryty (skříně, postele s úložným prostorem, lednice, krabice, apod.). Pachatel byl ukryt v uzavřené lednici 200 cm vysoké. Nutno podotknout, že psovod nesmí nijak ovlivňovat psa při propátrávání objektu, aby mohl zkušební komisař objektivně posoudit připravenost psa. Paganini zúročil své získané zkušenosti při výcviku. Pachatele našel velmi přesvědčivě a štěkotem přivolal psovoda na místo v reálně krátkém čase. Další cviky obrany probíhaly i v noční době. Celkem Paganini dosáhl v obraně 245 bodů z 300 možných.

Zkušební komisař na závěr celého přezkoušení před přítomnými psovody vyhodnotil připravenost služebního psa MP Dobříš jako kvalitní

Na co je cvičený tento? Vystopovat někoho podle tělesného pachu tedy zvládne perfektně. Dokáže poznat drogy?

V současné době se Paganini intenzívně připravuje na vyhledávání omamných a psychotropních látek v automobilech, což je zatím využíváno jen na ukázkách z výcviku služebního psa MP Dobříš. Vypracovat pachovou stopou člověka umí jak v terénu, tak i ve frekvenci (asfalt. beton apod.). Ovšem úspěšné sledování pachové stopy člověka ovlivňují povětrnostní podmínky (slunce, déšť apod.), kontaminace pachové stopy, zdravotní, fyzická a výcviková připravenost sl. psa. Strážník Bc. Svoboda byl již několikrát na žádost Policie ČR nasazen na vypracování pachové stopy sl. psem za účelem pátrání po pohřešované osobě.

Facebook Comments