Na základě protikuřáckého zákona lidé chodí kouřit před místní provozovny. V důsledku toho narostl v Dobříši počet stížností na nepořádek na ulicích i na rušení nočního klidu – který mnohdy ani není rušením. Zdaleka nejen o tom jsme si povídali se zástupkyní velitele Městské policie Dobříš, Alenou Kovaříkovou.

Kontrola podniků v Dobříši I foto: archiv MP Dobříš

Dodržování protikuřáckého zákona se kontroluje i v Dobříši. Na začátku prázdnin MP Dobříš ve spolupráci s Policií České republiky vyrazila do místních provozoven.  Kromě kouření policisté a strážníci kontrolovali i podávání alkoholu osobám mladším 18 let.  Do konce roku 2017 se plánuje ještě jedna kontrola.

Strážníci a policisté v rámci první kontroly na dodržování protikuřáckého zákona celkem zkontrolovali 5 provozoven. Během kontroly nezjistili žádné pochybení.

Pokud by k němu došlo, za kouření v místě zákazu může strážník na místě udělit až 5 tisícovou pokutu. Městská policie Dobříš zatím neuložila kvůli zákazu kouření žádnou pokutu.

Nově strážník nemůže udělit pokutu na místě osobě, která podá druhé osobě mladší 18 let alkohol nebo tabákový výrobek. Tento přestupek se musí postoupit správnímu orgánu, kde hrozí mnohem vyšší sankce.

Provozovatelé mají čas do konce srpna

Provozovatelé a prodejci mají čas pouze do konce srpna na to, aby přizpůsobili své podniky a činnost podmínkám vyplývajících z protikuřáckého zákona.

Stížnosti na rušení nočního klidu vzrostly, zejména pátky, soboty a neděle

Protikuřácký zákon vyhání kuřáky mimo podniky. Podle některých to poškozuje podnikatele i obyčejné lidi, kteří jsou obtěžováni hlukem. Vyšší počet stížností na rušení nočního klidu se objevuje i v Dobříši, ne vždy je ovšem stížnost zcela oprávněná. I tak ale musí Městská policie Dobříš oznámení řešit a na místo se vydat.

Protikuřácký zákon už začíná vadit nejen kuřákům, ale i lidem bydlícím v okolí restaurací. Kouřit se totiž teď chodí před „hospody“ a místní si stěžují na rušení nočního klidu,“ uvedla Alena Kovaříková. Oznámení a stížnosti přichází hlavně na skupinky lidí před provozovnami po 22. hodině večer.

„Při příjezdu strážníků na místo události, na základě nahlášení rušení nočního klidu, často již bývá před konkrétní restaurací prázdno. Rušení nočního klidu se pak těžko dokazuje. V ostatních případech to strážníci prozatím řeší upozorněním na zklidnění hlučných projevů,“ pokračuje Alena Kovaříková. Oznámení přicházejí z různých částí města, zejména však z centra. „Se stoupajícím časem a hladinou alkoholu u hostů problémy přibývají. Situace však zatím není alarmující. Spíše mnohdy není „lehká“ komunikace s podnapilým člověkem.

Dříve se jednalo spíš o hluk na předzahrádkách, nyní dochází k nárůstu stížností na mluvící skupinky kuřáků před restauracemi.  Dosud však vždy k uklidnění hlučících stačila pouhá domluva, aby se přítomní zdrželi hlučných projevů. Problém vidíme ale také v tom, že v některých případech to ani jako rušení nemůžeme brát, jelikož se jedná o „normální hovor lidí,“ říká zástupkyně velitele Městské policie Dobříš.

Lidé mají možnost požádat o měření hluku

Je třeba upozornit, že strážníci měření hluku neprovádí. To je v kompetenci krajské hygienické stanice. Té je možné měření hluku navrhnout, žadatel pak obdrží protokol o měření a hodnocení. Pokud by došlo k překročení stanovených limitů, je krajská hygienická stanice oprávněna uložit sankce podle zákona o ochraně veřejného zdraví,“ uvedla Kovaříková.

Protikuřácký zákon přinesl i více nedopalků na dobříšských ulicích

„Kuřáci – obzvláště v letních měsících – tak více využívají letních zahrádek a jsou nuceni postávat i venku před hospodami. Hluk a nepořádek v ulicích je i jedním z důsledků zákazu kouření v restauracích. Toho se právě obávali obyvatelé okolních domů. Očekávalo se také i znečištění ulic v podobě nedopalků, což se již také mírně potvrzuje. Ale co jsme si všimli, provozovatelé restaurací si již před své provozovny začali umísťovat popelníky,“ komentuje situaci Alena Kovaříková.

Zákaz kouření platí i pro zastávky MHD. Množí se ale dotazy, „odkud kam“ je plocha braná jako zastávka?

Do konce května platil zákaz kouření pouze pod přístřešky na zastávkách. Protikuřácký zákon stanovil, že kouřit se nesmí ani v jejím okolí. Otázkou však zůstává, kde je ona pomyslná hranice. Zákon v tomto případě myslel i na to.

Jako nástupiště je brán prostor o šířce 5 m a délce 30 m před a 5 m za označníkem zastávky ve směru jízdy dopravního prostředku.

Co by měl každý nově dělat, pokud se kouří v místech, kde je to zakázáno?

  • Můžete samozřejmě upozornit kouřící osobu či provozovatele, že by se na místě nemělo kouřit.  Např. provozovatel restauračního zařízení má ze zákona povinnost kouřící osobu vyzvat, aby přestala či opustila prostor a ta má povinnost uposlechnout.
  • Máte také právo na porušování zákona upozornit státní či obecní (městskou) policii, případně informovat městský či obecní úřad.
  • Kontroly provádí různé orgány, pro oblast restauračních zařízení jsou to i  hygienické stanice, ne jen tedy městská policie, nebo policie ČR….

Novela zákona

Již od 31. 5. 2017 je již v účinnosti nový protikuřácký zákon.  Jedná se o zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.  Zákon nahradil právní úpravu prezentovanou zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Ten se, s účinností nového zákona, zrušil a to včetně svých novel. Tento, velmi diskutovaný zákon nově upravil opatření k ochraně před škodami působenými užíváním návykových látek a dále působnost správních úřadů a územních samosprávných celků při přijímání a provádění opatření podle tohoto zákona.

Facebook Comments