Starosta Staré Huti Petr Dagoun zareagoval na poněkud třaskavý článek Ivo Salcmana, zastupitele města Dobříše. Salcmanův článek vyznívá směrem ke Staré Huti tak trochu „trumpovsky“ a již se od něj veřejně distancoval na oficiálních webových stránkách města Dobříše i starosta Vacek (STAN).

V Dobříši platí od 1. ledna vyhláška o zákazu heren ve městě. Většina obyvatel si oddechla, gamblerům se přitížilo. Přesto se objevil jeden sporný bod, o který se v celé záležitosti jedná.  Je jím herna s hracími automaty situovaná na Prachandě, která se nachází již v katastru obce Stará Huť.

Na článek Salcmana, který najdete níže v kompletním znění, zareagoval starosta Staré Hutě, Petr Dragoun, následovně:

Nikdy jsem dost dobře nerozuměl tomu, že někteří politici (ať už státní, či komunální) upřednostňují komunikaci se svými kolegy (protože i opoziční zastupitel se v okamžiku svého zvolení stává ve své podstatě kolegou) prostřednictvím medií, ačkoliv by jeden telefonát v případě opravdové snahy o spolupráci byl po všech stránkách rozumnější.

Bohužel jako starosta obce Stará Huť jsem nyní  vmanévrován do tohoto postupu řešení věcí a jen nerad se zapojuji. Ale považuji za povinnost reagovat na výše uvedený zveřejněný článek.

V prosinci loňského roku bylo na programu jednání zastupitelstva města Dobříše také schválení obecně závazné vyhlášky o zákazu či omezení provozování hracích automatů na území města. Vedení města (a předpokládám i zastupitelům) je známa skutečnost, že herna na Prachandě je v katastru obce Stará Huť. Přesto nikdo nezvedl telefon, aby včas požádal o součinnost v této věci, protože plošné a souběžné  řešení se zdá více než logické.

O to větší překvapení bylo sledovat prostřednictvím webových kamer zasedání zastupitelstva, kde byl prezentován nezájem naší obce obdobnou vyhlášku schválit. Dlužno dodat, že do dnešního dne nikdo nepoužil žádnou formu přímé komunikace (telefon, email, či osobní), aby vznesl  jakýkoli dotaz v této záležitosti. Kdosi na zasedání prohlásil, že obec Stará Huť nechce automaty rušit, aniž by bylo řečeno, jak k této informaci přišel. Nikdo se nad tím dosud nepozastavil, nikdo nepovažuje za  vhodné si cokoli ověřit.

Následně pan ing. Salcman na základě této desinformace apeluje oblíbenou formou veřejného pranýřování v Dobříšských listech na obec Stará Huť, abychom se v rámci zachování dobrých vztahů „zavázali, že smlouvu s hernou naproti Lidlu již neprodloužíme“. Obec s nikým smlouvy neuzavírá. Obec povoluje či nepovoluje provozování konkrétních automatů v konkrétní herně. Obec se nemá k čemu zavazovat, obec buď schválí zákaz provozu hazardních her, nebo neschválí. Možná by stálo za úvahu si před jakýmkoli veřejným vystoupením zjistit pár základních informací. Ano, obnášelo by to alespoň jeden telefonát…

Ještě malý komentář k „faktům“ uvedených panem ing. Salcmanem: Stará Huť využívá prostřednictvím Dobříše zdroje pitné vody a také čistírnu odpadních vod. Na zbudování přivaděče vody i na rekonstrukci čističky se obec finančně podílela, za všechny služby a dodávky obec i občané řádně platí stejně tak, jako občané města Dobříše. Obec využívá služeb společnosti Dokas Dobříš s.r.o. pro svoz odpadu, za který si řádně platí, a stejně jako všichni členové Sdružení obcí Dobříšska a Novoknínska hradí poplatky. A tak bychom mohli pokračovat dále. P. ing. Salcman by si měl uvědomit, že město Dobříš zastává také funkci obce s rozšířenou působností a jako taková má určité povinnosti k obcím, které spravuje. Některé uváděné služby, které Stará Huť stejně jako mnoho dalších okolních obcí, v Dobříši využívá a využívat musí. Na tyto záležitosti také vzhledem na velikost spravované oblasti a počet zainteresovaných obyvatel město Dobříš získává finance ze státního rozpočtu, případně dotace.

Poměrně úsměvně pak působí dovětek „dává našemu městu v této věci velmi dobrou vyjednávací pozici“. A vracím se k tomu, že předpokladem vyjednávání je komunikace. Tady však jakákoli snaha o komunikaci ze strany města Dobříše chybí. Na druhou stranu vyjednávat o čem? Článek spíše působí jako nešťastně zvolená forma vydírání. Budu se uklidňovat tím, že šlo o pouhou neznalost věci. Rád bych tímto ubezpečil stávající i budoucí občany obce Stará Huť, že nemůže v této souvislosti dojít k omezení žádné z uváděných služeb.

 Shodou okolností jsem se den před zveřejněním článku pana ing. Salcmana zúčastnil jednání Rady města Dobříš, kam jsem se sám pozval. Tam jsem tlumočil zájem zastupitelů obce Stará Huť zrušit provoz automatů na území obce Stará Huť. Zároveň jsem přednesl návrh na vybudování chodníku ze Staré Huti do Dobříše kolem hřbitova. Věřím, že třeba i tento nezbytný krok vzbudí stejný zájem a ne jen p. ing. Salcmana.

 Závěrem bych rád pozval všechny zájemce na naše zasedání zastupitelstva dne 10. dubna 2017 od 18 hod. do obřadní místnosti obecního úřadu ve Staré Huti, kdy se bude obecně závazná vyhláška o případném zákazu hazardních her na území obce Stará Huť projednávat. Budeme se těšit na hojnou účast.

Petr Dragoun, starosta obce Stará Huť

Starosta Dragoun předešlým textem reagoval na následující článek dobříšského zastupitele Salcmana, který byl zveřejněný v únorovém čísle Dobříšských listů:

Zakáže hazard i Stará Huť? Věřím, že ano.

Zastupitelstvo města se po dvouleté diskusi o hazardu nakonec rozhodlo, že se přidá k těm městům, která dala zákaz provozování heren úplně. Pro občany, kterým leží na srdci zdravé a kultivované prostředí města, je to jistě dobrá zpráva. Herny, které leží v katastrálním území Dobříše tak postupně, jak jim budou končit stávající smlouvy, ukončí svoji činnost a zmizí.

Přesto před městem stojí v této věci ještě jeden velmi důležitý úkol. Tímto úkolem je projednat s obcí Stará Huť zákaz provozování herny naproti Lidlu. Tato herna, ač je od Staré Huti vzdálená více než kilometr, možná pro mnohé překvapivě neleží v katastru Dobříše, ale v katastru obce Stará Huť. Dobříšský zákaz provozování heren se jí tedy netýká. Stará Huť tak může využívat benefitu daňového příjmu z provozování herny, která není nijak funkčně propojena se Starou Hutí, která nijak přímým způsobem nezasahuje do atmosféry a života jejich obce. Herna, která věcně se všemi svými negativními dopady leží na Dobříši, může tedy zůstat zdrojem příjmů obce Stará Huť.

Vedení našeho města tak nyní stojí před úkolem, aby tuto věc otevřelo v jednání s vedením Staré Huti. Věřím, že se tak stane se vší vážností a partnerská obec Stará Huť prokáže svojí korektnost v tom, že se sjednotí v postoji k hazardu s naším městem. Věřím, že Stará Huť pochopí, že umožnění dalšího provozování herny v našem městě, které se rozhodlo hazard úplně zakázat, by nebylo v souladu s dlouholetými velmi dobrými vztahy udržovanými mezi Starou Hutí a Dobříší.

Myslím si, že samotný fakt, že Dobříš je pro Starou Huť dodavatelem pitné vody, zajišťuje čištění odpadních vod, zajišťuje výuku na druhém stupni základních škol a gymnáziu, poskytuje zdravotnické a sociální služby, zajišťuje komunální služby, zajišťuje některé administrativně-správní služby, dává našemu městu v této věci velmi dobrou vyjednávací pozici. Především jsem ale přesvědčen, že i ve Staré Huti, jeho vedení a zastupitelstvu je dostatek lidí, kteří mají na provozování heren a jejich negativní dopady na život v obci obdobný názor jako zastupitelstvo v Dobříši. Věřím, že občanům Staré Huti leží naše dobré vztahy úplně stejně na srdci, jako leží a ležely vždy na srdci nám, dobříšákům. Věřím tedy, že i Stará Huť naváže na Dobříš a zaváže se, že smlouvu s hernou naproti Lidlu již neprodlouží.

Ing. Ivo Salcman, zastupitel za KDU-ČSL

Vyjádření starosty města Dobříše, Stanislava Vacka (STAN), k ohlasům, které vzbudil zmíněný článek Ivo Salcmana v Dobříšských listech: 

Považuji za nezbytné vyjádřit se k ohlasům, které vzbudil článek pana Ing. Salcmana, dobříšského zastupitele zvoleného za KDU-ČSL. Mrzí mě, jakým způsobem Ing. Salcman vyjádřil svůj postoj k řešení problému hazardu ve Staré Huti (na Prachandě) a věřím, že občané Staré Huti vezmou jeho nešťastné vyjádření s nadhledem a budou ho chápat výhradně jako osobní názor pana Ing. Salcmana.

Zveřejnění článku s nikým z vedení města pan Ing. Salcman předem nekonzultoval a já osobně jsem se s jeho zněním seznámil až ve středu 1. února 2017 v Dobříšských listech. V dobříšské komunální politice se pohybuji od roku 1994. Za celou dobu až doposud byla spolupráce s obcí Stará Huť založena na vzájemné důvěře a vstřícnosti. Důkazem toho je vybudování nových vodních zdrojů v Lipížích koncem 90. let, rekonstrukce čističky odpadních vod v letech 2009 – 2011 i mnoho dalších akcí. Zejména na těchto dvou akcích představujících investice v řádech několika desítek milionů korun se obec Stará Huť finančně podílela v poměru k počtu obyvatel a dodávka vody i čistění odpadních vod není ze strany Dobříše žádným “milodarem.”

Významné je také partnerství v rámci dobrovolného svazku obcí i další spolupráce v oblasti školství, sportu, kultury a také v oblasti odpadů. Paradoxem je, že právě jediný den před zveřejněním článku projednávala dobříšská rada s panem starostou Dragounem otázky týkající se další spolupráce mezi Dobříší a Starou Hutí. Po zveřejnění článku jsem pana starostu ujistil, že článek zveřejněný panem Ing. Salcmanem v žádném případě nevyjadřuje postoj současného vedení města Dobříš. Od jeho obsahu se zcela zásadně distancujeme.

Facebook Comments